Här är regeringens förslag till datalagringsdirektiv


I alla fall nästan. I dag kunde justitieminister Beatrice Ask överlämna lagrådsremissen över hur regeringen vill att den svenska datalagringslagen ska se ut. En lagrådsremiss innebär (för den som inte vet) att regeringen ber Lagrådet om ett yttrande, bland annat för att se att lagförslaget är förenligt med grundlagen. Så förslaget är inte spikat – men åtminstone ser vi vad regeringens ambitioner är.

De nya paragraferna som regeringen vill införa är:

16 a § Den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 1 § är skyldig att lagra sådana uppgifter som avses i 20 § första stycket 1 och 3 som är nödvändiga för att spåra och identifiera kommunikationskällan, slutmålet för kommunikationen, datum, tidpunkt och varaktighet för kommunikationen, typ av kommunikation, kommunikationsutrustning samt lokalisering av mobil kommunikationsutrustning vid kommunikationens början och slut.

Skyldigheten att lagra uppgifter enligt första stycket omfattar uppgifter som genereras eller behandlas vid telefoni, meddelandehantering, Internetåtkomst och tillhandahållande av kapacitet för att få Internetåtkomst (anslutningsform). Även vid misslyckad uppringning gäller skyldigheten att lagra uppgifter som genereras eller

Den som är skyldig att lagra uppgifter enligt denna paragraf får uppdra åt någon annan att utföra lagringen. Regeringen eller den  myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lagras enligt denna paragraf.

16 b § Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall besluta om undantag från skyldigheten att lagra uppgifter enligt 16 a §, om det finns synnerliga skäl. Beslutet får förenas med villkor. Beslutet om undantag får återkallas om villkoren i beslutet inte har följts eller det finns andra särskilda skäl.

16 c § Uppgifter som lagrats enligt 16 a § får behandlas endast för att lämnas ut enligt 22 § första stycket 2 eller 3 eller enligt 27 kap. 19 § rättegångsbalken.

16 d § Lagring enligt 16 a § ska pågå under sex månader från den dag kommunikationen avslutades. Därefter ska den som är skyldig att lagra uppgifterna utplåna dem. Om uppgifterna har begärts utlämnade inom den i första stycket angivna tidsfristen, men ännu inte har lämnats ut, ska uppgifterna lagras till dess att ett utlämnande har skett. Därefter ska uppgifterna utplånas av den som är skyldig att lagra dem.

16 e § Den som är skyldig att lagra uppgifter enligt 16 a § har rätt till ersättning när lagrade uppgifter lämnas ut. Ersättningen ska betalas av den myndighet som har begärt uppgifterna. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om ersättningen som avses i första stycket.

16 f § Den som är skyldig att lagra uppgifter enligt 16 a § ska bedriva verksamheten så att uppgifterna kan lämnas ut utan dröjsmål och informationen enkelt kan tas om hand samt så att verkställandet inte röjs.

Jämfört med det förslag som läcktes för ungefär ett år sedan har man sänkt lagringstiden till miniminivån, sex månader. Det är bra. Något som är mindre bra är att regeringen går utöver det som direktivet säger. I direktivet finns en ”frivillig” bestämmelse om att även uppgifter om misslyckade uppringningar, det vill säga samtal som inte når fram till andra änden, ska lagras. Men detta är inte ett krav, men snarare något som ska ske om leverantören har tekniken inne (om leverantören ändå genererar eller behandlar uppgifterna). Regeringen vill att alla misslyckade uppringingsförsök loggas och sparas.

Det intressanta här är att Advokatsamfundet, Stiftelsen för internetinfrastruktur (som förvaltar samtliga .se-domäner), Telenor, Tele2 och Post- och telestyrelsen går emot detta förslaget. Vem är för? Svea hovrätt, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Antipiratbyrån. Värt att nämna är att Antipiratbyrån vill gå ett steg längre och pratar om FTP-servrar, vilket direktivet inte alls nämner. Allt i jakten på fildelarna. I remissen skriver regeringen att tre fjärdedelar av alla samtal i Sverige är misslyckade uppringningar, men ändå anses det inte innebära en olägenhet ur kostnadssynpunkt. Hur kommer det sig?

På samma sätt delar sig remissinstanserna i frågan om lagringstid. Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, IFPI och Antipiratbyrån vill ha två år, JO tycker ett år är bra och Tele2, Telenor, .SE och Amnesty vill ha sex månader. Regeringen valde sex månader. Hyggligt.

JO har en annan bra invändning. För regeringen vill dels att de privata aktörerna ska lagra uppgifterna själva, i stället för i ett centralt register. I Storbritannien lyckades regeringen slarva bort två CD-ROMs med alla landets barnfamiljers personuppgifter. Så säg inte att det inte kan hända, även med lagregleringar. Men samtidigt vill man låta de privata aktörerna överlåta lagringen till andra. Det är mer riskabelt och i mina ögon ökar möjligheten för intrång och osäkerhet. I slutändan kan man ju hamna i en situation där alla personuppgifter ändå finns på ett ställe – hos en privat aktör.

Det sista och mest viktiga som regeringen inte har med är det krav som måste ställas till domstolsprövning. Det måste samhället kräva av polisen, att med så stora intrång i människors integritet måste en utomstående domstol fatta beslut om utlämnande. Om inte riskerar vi en godtycklig polismyndighet som inte kan styra sina ansökningar.

DN SvD1 SvD2 SvD3

Lagrådsremiss: Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål – genomförande av direktiv 2006/24/EG

Annonser

7 svar to “Här är regeringens förslag till datalagringsdirektiv”

 1. Dyrt för mindre IT-företag att datalagra | Henry Rouhivuori Says:

  […] Ask? « Sverige är inte världens navel!, Folkomröstning och folkövervakning « Word up, Anjo, Här är regeringens förslag till datalagringsdirektiv « Från utomlands, Min SPRÄNGANDE huvudvärk… « Dyspné, Vinden viskar mitt namn: Storebror ser dig!, Fy fan för […]

 2. Alliansregimen driver igenom datalagring | Rick Falkvinge (PP) Says:

  […] Ask? « Sverige är inte världens navel!, Folkomröstning och folkövervakning « Word up, Anjo, Här är regeringens förslag till datalagringsdirektiv « Från utomlands, Min SPRÄNGANDE huvudvärk… « Dyspné, Vinden viskar mitt namn: Storebror ser dig!, Fy fan för […]

 3. Alliansen vill banne mig införa DDR staten. | Integritet och Frihet Says:

  […] Ask? « Sverige är inte världens navel!, Folkomröstning och folkövervakning « Word up, Anjo, Här är regeringens förslag till datalagringsdirektiv « Från utomlands, Min SPRÄNGANDE huvudvärk… « Dyspné, Vinden viskar mitt namn: Storebror ser dig!, Fy fan för […]

 4. Utanförskap « ConnyT funderar Says:

  […] Ask? « Sverige är inte världens navel!, Folkomröstning och folkövervakning « Word up, Anjo, Här är regeringens förslag till datalagringsdirektiv « Från utomlands, Min SPRÄNGANDE huvudvärk… « Dyspné, Vinden viskar mitt namn: Storebror ser dig!, Fy fan för […]

 5. Rädda tusentals liv genom att lägga ned FRA och inte datalagra « Calandrellas blogg Says:

  […] Sanningsministeriet, Magnihasa, Johannes, Törnebohm, Sverige är inte världens navel, Word Up, Från utomlands, Dyspné, Vinden viskar mitt namn, Reflekterat, Marknadsliberalen, Jinge, Moberg, Ung Vänster, Med […]

 6. Medborgarrättsoffer i antiterrorkamp måste upphöra « Calandrellas blogg Says:

  […] Sanningsministeriet, Magnihasa, Johannes, Törnebohm, Sverige är inte världens navel, Word Up, Från utomlands, Dyspné, Vinden viskar mitt namn, Reflekterat, Marknadsliberalen, Jinge, Moberg, Ung Vänster, Med […]

 7. Bloggvägg om datalagringen « Christian Engström, Pirate MEP Says:

  […] Ask? « Sverige är inte världens navel!, Folkomröstning och folkövervakning « Word up, Anjo, Här är regeringens förslag till datalagringsdirektiv « Från utomlands, Min SPRÄNGANDE huvudvärk… « Dyspné, Vinden viskar mitt namn: Storebror ser dig!, Fy fan för […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: