Archive for november, 2009

Jag välkomnar delvis barnporrlagen

2 november 2009

Beatrice Ask och hennes justitiedepartement har nu överskickat en lagrådsremiss till just Lagrådet för att se över om man nu kan bestraffa barnpornografibrott hårdare och på ett tidigare stadium. Framför allt har det framkommit att blott det att titta på barnporr nu blir straffbart.

Jag har inte själv (än) sett själva lagrådsremissen (oturligt nog, eftersom den väckt så mycket debatt), men jag stödjer mig istället på en utredning som gjorts. Där kan man hitta att

– om man mot betalning, i stor omfattning eller vid upprepade tilfällen tittar på barnporr blir det straffbart.

– om personen i fråga har fyllt 15 år och skillnaden mellan personen på bilden och personen som tittar är liten, blir det inte straffbart. Samma gäller om omständigheterna är sådana att det inte påkallar att personen som tittar bör dömas.

Jag är vanligtvis stark i min argumentation när det gäller frihetstänk och frågor om personlig integritet. Av enskilda bloggare att döma är denna nya lag farlig då den i princip kriminaliserar allt tittande. För mig blir detta fel. ”Om man luras att klicka en link, som vanligt är i detta samhället, blir man kriminell då eller?” Jag stödjer mig mot utredningen när jag säger: Nej. Det är inte rimligt att det är så. Däremot anser jag att det är rimligt att ett omfattande tittande kriminaliseras. Formuleringen ”vid upprepade tilfällen” är relativt luddig, och borde utgå. Det ska vara omfattande eller planmässigt, inget annat.

Men att göra som i Tyskland, att blockera sidor och bedriva Internet-censur, det håller jag mig för god för. Den inskränkningen motiveras inte.

Jag hoppas nu att regeringen inte ändrat godtyckligt i utredningsförslaget, utan litat på att utredaren gjort rätt. För yttrandefrihetens skull.

Artiklar i ämnet finns på DN och SvD.

EDIT: Jag har nu fått tag i den aktuella lagrådsremissen. Regeringen har suddat ut de begränsande faktorerna och lagt ut en mycket mer långtgående version, som kriminaliserar allt tittande (”kvalificerat tittande”, som man skriver). Därför är jag nu beredd att gå emot Regeringens förslag. Det krävs vissa gränsdragningar för att skapa en rättssäkerhet, vilket jag hoppas att Lagrådet även inser. Men återigen, vissa delar av det ursprungliga, begränsade förslaget är jag helt för.

Annonser

Skapa ett särskild ARN för telekommunikation!

1 november 2009

Telekommunikation och datatrafik är en såpass ny och oöversiktlig bransch att det behövs särskild kompetens för att lösa tvister om reklamation. Därför bör den delen skiljas ut från ARN och tillföras en ny klagonämnd.

I Norge finns förutom den centrala nämnden Forbrukertvistutvalget, motsvarigheten till ARN (Allmänna reklamationsnämnden), ett antal mindre branschnämnder som ansvarar för reklamationer mot enskilda branscher. Ett sådant system, med många små organ och en till dels oöversiktlig marknad som är svår att få grepp på, är absolut något att styra undan. Därmed är ARN:s uppställning med en enhetligt system att föredra.

Det kan vara ofrånkomligt att skapar man en delvis oberoende klagonämnd, kommer det krav på andra oberoende nämnder. Exempelvis en särskild bankklagonämnd (för ärenden som just gäller bankers hanterande av ärenden m.m.) bör också kunna evalueras. Men framför allt: Bredband, digital-TV och telefoni är en så integrerad del av människors liv att det måste tas på allvar, likaså den tekniska utvecklingen som alltjämt fortsätter i ett rasande tempo. Skapa en telekomnämnd och visa att dessa frågor tas på allvar!